Xarxa Audiovisual Local

Dimecres, 27 d'octubre de 2021

XAL > Perfil del contractant

Perfil del contractant


D'acord amb el que disposa l’art. 191 del TRLCSP el Consell d'Administració de la XAL va aprovar en data de 19 de desembre de 2012 unes Instruccions Internes de Contractació, als efectes de regular els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada. Adjunto el text de les instruccions.

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa2