Xarxa Audiovisual Local

Divendres, 18 d'octubre de 2019

XAL > Organs de govern

Organs de govern


Junta General de la XAL

El Ple de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents estatuts, així com per les lleis que li siguin aplicables. 

 

Consell d’administració de la XAL

Consell d'Administració: La Societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, el qual exercirà totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els Estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts, de conformitat amb el disposat a la Llei de Societats de Capital.

Els actuals membres del Consell d'administració són:

1. Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa

2. Sr. Francesc Fornells Sala

3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio

4. Sr. Josep M. Civis i Balasch

5. Sra. Cristina Gómez i Gili

6. Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil

7. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero

8. Sr. Benet Lluís Moreno Campon

9. Sr. Francesc Pena i Carbó

Conseller delegat de la XAL: En el Consell d’administració celebrat en l’acte de constitució de la societat va ser nomenat Conseller delegat el Sr. Francesc Pena Carbó.

 

Gerència

La Junta General nomenarà un Gerent/a, que haurà de reunir les condicions legals. En l'acord de nomenament es farà constar la durada i retribució del càrrec i les seves atribucions, sens perjudici del que disposa l'article següent. El càrrec de gerent està ocupat pel Sr. Xavier Escribà i Vivó.

 
Organigrama 2018

© Xarxa Audiovisual Local, SL
Logo_laxarxa