Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

La Xarxa Audiovisual Local SL (XAL), com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica (3/2018), de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

La Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) ha elaborat el seu Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats. La Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades la informació sobre els tractaments requerida pel RGPD i per la LOPDGDD, de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; alhora, facilita l’exercici de drets per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

D’altra banda, la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a) del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és serveisjuridics@laxarxa.cat

A més l’informem que a més d’aquesta web, la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) és responsable d’altres pàgines web:

A continuació, es difon una informació ampliada respecte al tractament de dades personals, sota l’àmbit de responsabilitat de la Xarxa Audiovisual Local SL, en aquesta pàgina web:

1. Responsable del tractament

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L
NIF B65908337
Adreça postal: Travessera de les Corts 131-159, Recinte Maternitat – Pavelló Cambó, 08028 Barcelona
Telèfon: 935080667

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

 serveisjuridics@laxarxa.cat

3. Bases legals del tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres.

4. Finalitats del tractament i període de conservació de les dades (supressió de les dades)

La Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través dels nostres correus electrònics i telèfons de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

5. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte a través de:

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

6. Destinataris de les dades:

Les seves dades únicament seran cedides a tercers per obligació legal.

7. Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.