Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Junta General de la XAL

El Ple de la Diputació de Barcelona es constitueix en Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents estatuts, així com per les lleis que li siguin aplicables.

Consell d’administració de la XAL

La Societat està regida, administrada i representada pel Consell d’Administració, el qual exerceix  totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els Estatuts. En especial ostentarà l’administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, d’administració i de disposició, per a tota classe d’actes i contractes compresos a l’objecte social delimitat als Estatuts, de conformitat amb el disposat a la Llei de Societats de Capital.

  • Eva Menor Cantador – Presidenta
  • Raquel Albiol i Gilabert – Vicepresidenta
  • M. Eugènia Gay Rosell
  • Cristian Agudo Calduch
  • Neus Munté Fernández
  • Raúl García Ramírez
  • Goyo Benítez Coronado
  • Bettina Cañadas Parellada
  • Marc Melillas Esquirol

Conseller delegat de la XAL

En el Consell d’administració celebrat, en data 31 de març de 2022, va ser nomenat Conseller delegat el Sr. Marc Melillas Esquirol.

Gerència

La Junta General nomena un Gerent/a. La Junta General de la Xarxa Audiovisual Local, SL en sessió de data 29 de juliol de 2021, va nomenar el senyor Antoni Molons García, gerent de l’entitat.